ពួកយើងជាក្រុមអន្តរជាតិដែលជឿថាអ្នកគ្រប់គ្នាគួរតែមានសិទ្ធិចូលប្រើជាឯកជនទៅកាន់វេបសាយដែលមិនមានការរឹតត្បិត។

Aaron Johnson

NRL researcher in applied cryptography with an interest in Tor's security and privacy.

Al Smith
they

Works on fundraising & communications.

Alexander Færøy
he

Works on core Tor development.

Alison Macrina
she

Leads the Library Freedom Project

Alissa Cooper

Alissa Cooper is on the board of directors for the Tor Project.

Allen Gunn

Executive Director of Aspiration, where he works with NGOs, activists, and human rights groups. Meeting facilitator and member of Tor's Community Council.

Ana
she

Metrics team contributor, working on the development and automated deployment of Onionperf.

anarcat
he

Senior sysadmin and chief documentation apologist.

Andreas Lehner

Works at the intersection of security, privacy, data integrity and anonymity both in politics and technology.

Antonela Debiasi
she

Former UX team lead & designer.

Arlo Breault

Developer for Snowflake, Tor Messenger, and Check.

Armin Huremagic
he

Security researcher and contributes to Tor's anti-censorship team.

Arthur Edelstein

Works on Tor Browser.

Arturo Filastò

Project leader for OONI, has helped with tor2web, wrote Atlas which later became Relay Search, and helps improve security.

Bea Rizental
she/her

Software Engineer on the Applications Team working with quality assurance.

Bekeela Davila
she

Grants Manager.

no-photo
Bella
She/her

Project Manager at Tor, exploring the magical intersections of the Apps, Community, and UX teams.

Cecylia
she

Developer on the anti-censorship team. Works on pluggable transport development and integration, and BridgeDB.

no-photo
Christian Kaufmann

Christian is on the board of directors for the Tor Project. He has over 20 years of experience in the internet environment as an architect, manager and board member in various roles.

Claire Hurst
she/they

Android developer on the Applications team working on Tor Browser for Android

Damian Johnson
he

Author of the Stem python controller library and Nyx relay monitor.

Dan Ballard
he

Developer on the Applications team working on Tor Browser and Cwtch.im.

David Goulet

Tor development. Member of the Network Team.

Dees Chinniah

Desigan Chinniah, aka Dees or cyberdees is on the board of directors for the Tor Project. He is a creative technologist. Dees is a stalwart of the web and has had check-ins at various dot-coms most notably a decade at Mozilla, the makers of Firefox. He cares deeply about a healthier internet, open-source and community.

Dennis Jackson
he

Security & Performance Researcher

donuts
he

UX & Design Team lead, product manager and lorem ipsum officianado.

emmapeel
she

emmapeel coordinates the localization (translations) of the different Tor software.

Erin Wyatt
she

Director of People & Office Operations and devoted dog mom.

no-photo
Esra'a Al Shafei

Esra'a is on the board of directors for the Tor Project. She is a Bahraini human rights activist and founder and director of Majal.org, a network of digital platforms that amplify under-reported and marginalized voices in the Middle East and North Africa.

Gaba
she/her/they

Project Manager, facilitator and in a previous life a software engineer.

Gabi
she

Member of the Network Team, working on Arti.

Gabriella Coleman

Anthropologist and Wolfe Chair in Scientific and Technological Literacy at McGill University.

Georg Koppen

Currently lead of the Network Health team.

George

(Legacy) Tor *BSD Diversity Project member, Serge bridge directory authority maintainer, long-time relay operator and a wide variety of other contributions.

George Kadianakis

Onion services. Security analysis. Used to obfsproxy. Follower of the onion.

Giorgio Maone
he

Creator of NoScript, security breaker & builder, digital rights advocate & secular humanist activist, casting spells on the Tor Browser within the Applications Development Team.

ggus
Gustavo Gus
he/him

Works as Community Team Lead. Trainer, relay operator and Tor advocate.

HackerNCoder

Works on the websites. Helps people understand and use Tor and related software.

Hans-Christoph Steiner

Works on Orbot, NetCipher, and integrating Tor everywhere possible, especiall in Debian and Android. Also deeply mixed into Guardian Project.

Iain Learmonth
he

Director at SR2 Communications. Works on network health and anti-censorship projects.

Ian Goldberg
he

Professor of CS at the University of Waterloo developing Off-the-Record Messaging among other things.

Diziet
Ian Jackson
they?or=he

Member of the Network Team, working on Arti.

intrigeri
he

He is one of our main interfaces with the Tails project.

isabela
isabela

Executive Director of the Tor Project.

Jacobo Nájera

Technologist and researcher in human rights. Contributes to Tor's anti-censorship team and growth of the network in Latin America

Jens Kubieziel

Volunteer that helped translate the website, is part of TorServers.net, and Tor's sysadmin team.

Jérôme Charaoui
he

Member of the sysadmin team.

Jim Newsome
he

Works on Shadow.

juga

Contributed to OONI, bug tracker features, wrote tordyguards. Currently working on bandwidth scanner.

Julien Voisin
he

Sysadmin for Nos Oignons and maintainer of mat2.

Julius Mittenzwei

Julius Mittenzwei is on the board of directors for the Tor Project. Julius is a lawyer and internet activist with 19 years of leadership experience as an Executive Director and entrepreneur in the publishing industry.

Jurre van Bergen
he

Jurre helps hunt bad relays and is part of the Dutch relay foundation 'Hart voor Internetvrijheid'.

Karsten Loesing
he

(In memoriam) Original author of Tor Metrics and currently one of the main authors of OnionPerf.

Kat
she

Volunteer on the Community Team. Helps with t-shirts for relay operators and other odds and ends.

Kendra Albert
they

Kendra Albert (they/them), is on the board of directors for the Tor Project. They are a U.S.-based public interest technology lawyer with a special interest in computer security and in protecting marginalized speakers and users.

Kevin
he

Security, Privacy and UX researcher, Assistant Professor at Universidade NOVA de Lisboa, and co-founder of PrivacyLx.

Kushal Das
he

Manages RPM packages, Python core developer. Public Interest Technologist at SUNET. Member of the community team, privacy advocate focusing on new users.

lelutin
he

Part of the sysadmin team.

Linus Nordberg
he

Software developer, sysadmin and co-founder of the Swedish Torservers.net partner :DFRI. Member of the sysadmin team. Runs one of the directory authorities.

Maria Xynou
she

Maria manages OONI's Partnership Program and writes research reports on internet censorship around the world.

Matt Traudt

Matt implemented the KIST scheduler into Tor. He helps safely measure Tor and says helpful things on IRC.

mattlav
he

Tor Project's Financial Coordinator, spreadsheet wrangler, bean counter, T-shirt supervisor, ace spam blaster, livestream director, and music librarian.

meejah

Author of txtorcon, carml and other Tor Python tools including some for bad-relay hunting.

meskio
he

Developer on the anti-censorship team.

Micah Anderson
they?or=he

Director of Engineering. Runs one of the directory authorities.

Micah Lee

Developer of OnionShare and Tor Browser Launcher journalist and security engineer at The Intercept and advocate for freedom of the press.

Mike Tigas

Works on Onion Browser, iOS, and hacker-journalist at ProPublica running their onion service.

nah
Narrira Lemos
she

User Researcher, privacy & security confabulator.

n8fr8
Nathan Freitas

Founder of the Guardian Project. Orbot lead developer and contributor to Orfox, Onion Browser and NetCipher SDK. Director of Technology at Tibet Action Institute.

Nick Mathewson
he

One of the three original designers of Tor - does a lot of the ongoing design work, and coordinates and leads ongoing development.

Nico Bucaro
they?or=she

Brand Designer for the Tor Project.

Nicolas Vigier
he

Works on Tor Browser.

no-photo
Nighat Dad

Nighat is on the board of directors for the Tor Project.

syverson
Paul Syverson

NRL researcher on most things Tor. Inventor of onion routing, and one of the three original designers of Tor.

gazebook
Pavel Zoneff
he

Director, Strategic Communications

no-photo
Peter Palfrader

Manages the Debian packages, runs one of the directory authorities, and generally helps out a lot.

Philipp Winter

Security and privacy researcher.

Pier Angelo Vendrame
he

Works on Tor Browser.

Ramy Raoof

Ramy Raoof is a digital security mentor and privacy technologist. He has over a decade of experience investigating surveillance patterns, digital threats against civil society and developing safety protocols. He advocates for open-source as a crucial path towards healthier communities and social justice.

Rasmus Dahlberg
he

PhD student and software engineer that works on transparent, verifiable, and privacy-preserving systems.

Richard Pospesel
they/them

Ricochet-Refresh and Tor Browser developer, Applications team lead.

Rob Jansen

NRL research scientist, leading expert in Tor network performance, and author of Shadow.

Roger Dingledine
he

Original developer of Tor along with Nick and Paul. Leading privacy researcher, coordinating developers and researchers.

sajolida
he

Technical writing, UX, and fundraising for Tails.

sanketh
he?or=they

Contributes to the Tor Browser.

no-photo
Sarah Gran

Sarah is on the Board of Directors for the Tor Project. She is also VP of the Brand & Donor Development team at ISRG, the nonprofit behind Let's Encrypt, Prossimo, and Divvi Up.

Sarthik Gupta
he/him

Works on Tor Weather. Started as a GSoC Contributor.

Sebastian Hahn

Helps people around the world use and understand Tor better. Generally helps everything run smoothly. Runs one of the directory authorities.

Silvia Puglisi

Hiro works on metrics and network health

Silvio Rhatto
he

Onion Services Site Reliability Engineer.

Sina Rabbani

Directory authority operator, outreach and trains human rights activists. System's Engineer at Team Cymru and co-Founder of accessnow.org.

Stefani Banerian
she

Runs one of the directory authorities, bandwidth authority, and relays.

Steven Engler
he

Developer on the Shadow network simulator project.

sjmurdoch
Steven Murdoch
he

Principal Research Fellow at University College London. He is the original creator of the Tor Browser.

Suphanat Chunhapanya

Contributes to core Tor and especially onion services.

teor
they

Former Tor developer and chutney maintainer, worked on onion services, directory documents, and statistics.

thorin
he/him/his

House: Gecko ◈ Departments: Defence Against the Fingerprint Dark Arts, Tracker Charms, Linkification Alchemy ◈ Selected Works: TorZillaPrint, Arkenfox ◈ Description: "In rare moments, this elusive solitary creature will emerge, cautiously sniffing the air, to loudly squeal excitement" - Sir David Attenborough

no-photo
Tobias Pulls
he

Senior Lecturer at Karlstad University, Sweden. Recovering applied crypto researcher, currently fighting neural nets.

Tom Ritter
he

Maintains Consensus Health, runs one of the bandwidth authorities, and contributes to Tor Browser.

Trinity Pointard
it?or=they

Software engineer, contributing mostly to Arti.

Vasilis

Internet (anti)censorship researcher, lepidopterist. Organizes workshops, events and meetups.

Vinicius Zavam
he

TorBSD Diversity Project (TDP); IPv6 Enthusiast, BSD Systems Evangelist, and Bridges/Relays Operator.

Wendy Seltzer
she

Techie lawyer and former Tor board member. She works on legal and policy support for private and secure communications.

Will Shackleton
he

Software Engineer at Facebook and maintainer of facebookcorewwwi.onion.

no-photo
Yawning Angel

Author and maintainer of the Linux Tor Browser sandbox.

ចូលរួមក្រុមជាមួយយើង

ទោះបីជាយើងមិនជួលក៏ដោយ ក៏អ្នកនៅតែអាចរួមចំណែកដល់ Tor បានដែរ។ យើងបើកចំហចំពោះគំនិត និងការសិក្សាដើម្បីកែលម្អសុសវែររបស់ Tor ។ ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធី យើងស្វាគមន៍អ្នកក្នុងការចុះឈ្មោះសម្រាប់បញ្ជីអ៉ីមែលររួមរបស់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីរបស់យើង ដើម្បីមើលថាតើយើងកំពុងធ្វើអ្វី។

ចុះឈ្មោះចូល tor-dev